Gebruiks en verkoopvoorwaarden voor de website

GEBRUIKS- EN VERKOOPVOORWAARDEN VOOR DE WEBSITE

DS Smith Packaging Netherlands B.V. is een onderneming die in Nederland, met haar statutaire zetel te Coldenhovenseweg 130, 6961 EH Eerbeek, en met BTW-nummer NL005944004B01 (de "Onderneming"). De Onderneming exploiteert de website: (de "Website").

1. Uitleg bij deze voorwaarden

1.1 Deze algemene voorwaarden ("Voorwaarden”) zijn onderverdeeld in drie delen:

1.1.1 deel 1: de gebruiksvoorwaarden ("Gebruiksvoorwaarden"). Deze beschrijven hoe u: (i) toegang hebt tot en gebruik kunt maken van de Website en de content daarop; en (ii) interactie hebt met de Website door (bijvoorbeeld) opmerkingen, afbeeldingen, filmpjes of andersoortige materialen in te sturen. Door gebruik te maken van de Website geeft u aan dat u deze Gebruiksvoorwaarden aanvaardt en verklaart u zich daaraan te zullen houden;

1.1.2 deel 2: de verkoopvoorwaarden ("Verkoopvoorwaarden"). Hierin worden de voorwaarden uiteengezet waaronder u de producten die op de Website beschikbaar zijn ("Goederen") kunt bestellen. De Verkoopvoorwaarden worden bindend voor u wanneer u een bestelling voor Goederen via de Website indient en zullen worden opgenomen in de overeenkomst tussen u en ons met betrekking tot die bestelling voor Goederen ("Contract"); en

1.1.3 deel 3: algemene voorwaarden ("Algemene Voorwaarden”). Hierin worden bepaalde voorwaarden uiteengezet die eveneens van toepassing zijn op uw gebruik van de Website op grond van de Gebruiksvoorwaarden en aankopen die u doet via de Website op grond van de Verkoopvoorwaarden, waaronder het adres voor eventuele klachten en het recht dat van toepassing is op deze Algemene Voorwaarden.

1.2 Algemene Voorwaarden die u verstrekt hebben geen rechtsgevolg en maken geen deel uit van deze Voorwaarden.

1.3 Bepaalde woorden en uitdrukkingen die in deze Voorwaarden worden gebruikt hebben een specifieke betekenis. Dit zijn de zogenoemde "definities". U kunt deze definities herkennen aan een beginhoofdletter (ook als ze niet aan het begin van een zin staan). Waar een definitie wordt gebruikt, heeft deze de betekenis die daaraan is gegeven in het gedeelte van deze Voorwaarden waar het begrip is gedefinieerd (u kunt deze betekenissen vinden door te kijken naar de zin waar de definitie tussen haakjes en spaties is opgenomen).

1.4 Wanneer wij in deze Voorwaarden verwijzen naar "wij", "ons" of "onze", bedoelen wij de Onderneming, en wanneer wij verwijzen naar "u" of "uw", bedoelen wij:

1.4.1 u, de persoon die toegang heeft tot of gebruikmaakt van de Website; en

1.4.2 indien van toepassing, de onderneming namens welke u optreedt.

1.5 Let op:

1.5.1 indien u handelt voor doeleinden die geheel of hoofdzakelijk buiten uw handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen, handelt u als "consument"; of

1.5.2 indien u handelt voor doeleinden die verband houden met uw handel, bedrijf, ambacht of beroep, dan handelt u in het kader van een zakelijke activiteit (een "Zakelijke Gebruiker").

1.6 Indien u handelt namens uw werkgever of een andere onderneming wanneer u zich toegang verschaft tot en gebruikmaakt van de Website, daaronder begrepen om aankopen te doen via de Website, verklaart en garandeert u dat:

1.6.1 u volledig wettelijk bevoegd bent om uw werkgever of die onderneming te binden; en

1.6.2 gaat u akkoord met deze Voorwaarden namens de onderneming die u vertegenwoordigt.

1.7 Wij wijzen u erop dat: (i) de Website gebruikmaakt van cookies, welk gebruik valt onder ons Cookiebeleid; en (ii) wij uw persoonsgegevens uitsluitend gebruiken in overeenstemming met onze Privacyverklaring (ons Cookiebeleid en onze Privacyverklaring vindt u hier).

 

DEEL 1: GEBRUIKSVOORWAARDEN

2. De Website

2.1 Onze Website wordt kosteloos ter beschikking gesteld. Wij garanderen niet dat de Website of de content daarop altijd beschikbaar zal zijn of ononderbroken zal werken. Toegang tot de Website is toegestaan op tijdelijke basis. Wij kunnen de Website geheel of gedeeltelijk opschorten, intrekken, stopzetten of wijzigen zonder kennisgeving. Wij zijn niet aansprakelijk jegens u als de Website om welke reden ook op enig moment of gedurende enige periode niet beschikbaar is. Wij kunnen de Website bijwerken en/of de content daarop te allen tijde wijzigen.

2.2 U bent zelf verantwoordelijk voor het treffen van alle regelingen die nodig zijn om toegang te krijgen tot de Website. Ook bent u er verantwoordelijk voor dat alle personen die via uw internetverbinding toegang verkrijgen tot de Website op de hoogte zijn van en zich houden aan deze Voorwaarden.

2.3 De Website en de content daarop worden uitsluitend voor algemene informatiedoeleinden ter beschikking gesteld. Zij zijn niet bedoeld als advies waarvan u kunt uitgaan.

3. Uw account en wachtwoord

3.1 U dient bij ons een account op de Website te registreren om toegang te kunnen krijgen tot bepaalde diensten die beschikbaar zijn op de Website ("Account"). Om een Account te registreren moet u 18 jaar of ouder zijn. Als je jonger bent dan 18 jaar en een Account wilt registreren heb je toestemming van je ouder of wettelijke voogd nodig. Als u een Account registreert, wordt u in het kader van onze veiligheidsprocedures gevraagd bepaalde informatie te verstrekken (zoals uw e-mailadres) en een wachtwoord aan te maken. U moet het wachtwoord als vertrouwelijk behandelen en u mag het niet aan derden bekendmaken. Zodra u een Account registreert, bent u een “Geregistreerd Gebruiker".

3.2 U verklaart dat:

3.2.1 de informatie die u op de Website verstrekt juist en waarheidsgetrouw is; en

3.2.2 u uw Accountgegevens juist en actueel zult houden.

3.3 Wij mogen te allen tijde Accounts en/of wachtwoorden deactiveren indien wij in redelijkheid van mening zijn dat u enige bepalingen in deze Voorwaarden niet hebt nageleefd.

3.4 Wanneer u weet of vermoedt dat iemand anders dan u de inloggegevens van uw Account kent, dient u dit onmiddellijk bij ons te melden via help.be@dssmith.com, zodat uw Account kan worden opgeschort en eventuele onbevoegde aankopen die in gang zijn gezet kunnen worden geannuleerd. Wij maken u erop attent dat aankopen slechts kunnen worden geannuleerd tot het moment van verzending. Als een onbevoegde aankoop wordt verzonden voordat u ons op de hoogte hebt gesteld van het onbevoegde karakter van die aankoop zijn wij niet verantwoordelijk en dient u een contract af te sluiten met de externe vervoerder die verantwoordelijk is voor het vervoer van de gekochte Goederen van ons pand naar het uwe (“Vervoerder").

3.5 U bent verantwoordelijk voor elk onbevoegd gebruik van de inloggegevens van uw Account.

4. Aanvaardbaar gebruik

Algemeen

4.1 U verklaart:

4.1.1 de Website niet te zullen gebruiken op een manier die in strijd is met deze Voorwaarden of met enige toepasselijke lokale, nationale of internationale wet- of regelgeving;

4.1.1.2niets van de Website te zullen kopiëren of anderszins te zullen reproduceren of door te verkopen, tenzij dit uitdrukkelijk is toegestaan in deze Voorwaarden;

4.1.1.3 niets te zullen doen wat de exploitatie van de Website of apparatuur, netwerken of software die voor de exploitatie van de Website worden gebruikt, zou kunnen beschadigen, verstoren of anderszins belemmeren;

4.1.1.4 de Website niet te zullen gebruiken om direct of indirect producten of diensten te ontwikkelen of aan te bieden die concurreren met onze activiteiten;

4.1.1.5 geen inbreuk te zullen maken op onze intellectuele eigendomsrechten of die van derden in verband met uw gebruik van de Website (voor zover voor dat gebruik geen licentie wordt verleend op grond van deze Voorwaarden);

4.1.1.6 geen materiaal te zullen verzenden dat lasterlijk, aanstootgevend of anderszins verwerpelijk is in verband met uw gebruik van de Website;

4.1.1.7 de Website niet op geautomatiseerde wijze of anderszins te zullen gebruiken voor het scrapen, ontfutselen of anderszins verkrijgen van materiaal van de Website voor gebruik binnen een website of applicatie van een derde;

4.1.8 geen informatie of gegevens op de Website of onze systemen te zullen verzamelen of binnenhalen en niet te zullen trachten om transmissies van of naar de servers waarop de Website draait te ontcijferen;

4.1.9 de Website niet te zullen gebruiken voor ongeoorloofde massacommunicatie zoals "spam" of "junkmail";

4.1.10 tenzij toegestaan op grond van het toepasselijk recht, de Website of de content daarop niet te zullen disassembleren of decompileren, aan reverse engineering te zullen onderwerpen of afgeleide werken van het geheel of enig deel daarvan te zullen vervaardigen of pogingen daartoe te zullen doen; en

4.1.11 alle wetten en voorschriften inzake technologiecontrole of export die van toepassing zijn op de technologie die door de Website wordt gebruikt of ondersteund te zullen naleven.

4.2 Indien u een link naar onze Website op andere sites wenst te plaatsen, mag u dit uitsluitend doen naar de homepagina van deze Website en met onze voorafgaande toestemming. Elke deeplink (d.w.z. links naar specifieke pagina's binnen deze Website) behoeft onze aanvullende uitdrukkelijke toestemming. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen per e-mail via help.be@dssmith.com.

Door Gebruikers Gegenereerde Content

4.3 Alle content die u aanlevert/uploadt naar de Website ("Gebruikers Gegenereerde Content") - of het nu gaat om afbeeldingen, tekst, geluidsopnames of andersoortig materiaal - moet voldoen aan de volgende regels:

4.3.1 de content mag niet obsceen, beledigend, aanstootgevend of racistisch zijn en mag geen haat of lichamelijk letsel tegen enige persoon bevorderen of in de hand werken;

4.3.2 de content mag niet bedoeld zijn om een ander lastig te vallen of te intimideren;

4.3.3 de content moet naar uw beste weten waar en eerlijk zijn;

4.3.4 de content mag niet: (i) pornografisch zijn; of (ii) seksueel of seksueel suggestief zijn waarbij minderjarigen betrokken zijn;

4.3.5 de content mag niet lasterlijk zijn ten opzichte van enige persoon;

4.3.6 de content mag niet onrechtmatig zijn;

4.3.7 in de content mag geen gebruik worden gemaakt van materiaal of content van een ander en de content mag geen inbreuk maken op de rechten of de privacy van een ander; u mag bijvoorbeeld geen gebruikmaken van afbeeldingen van bekende personages, beeldmateriaal of muziek (tenzij het uw eigen materiaal is of u toestemming hebt om het te gebruiken);

4.3.8 de content mag geen persoonsgegevens of vertrouwelijke informatie met betrekking tot andere personen bevatten;

4.3.9 de content mag geen discriminatie op grond van etnische afkomst, ras, geslacht, godsdienst, nationaliteit, handicap, seksuele gerichtheid of leeftijd in de hand werken;

4.3.10 de content mag geen terrorisme, geweld of illegaal gedrag in de hand werken of vergoelijken;

4.3.11 de content mag op geen enkele manier schadelijk zijn voor minderjarigen;

4.3.12 de content mag niet worden gebruikt om zich voor te doen als een ander of een valse identiteit aan te nemen dan wel een verkeerde voorstelling te geven van uw verwantschap met een bepaalde persoon;

4.3.13 de content mag niet de indruk wekken dat deze van ons uitgaat of door ons wordt onderschreven indien dat niet het geval is; en

4.3.14 de content mag niet in strijd zijn met deze Voorwaarden.

4.4 Wij behouden ons het recht voor om door Gebruikers Gegenereerde Content die wordt aangeleverd door enige persoon en waarvan wij menen dat die in strijd is met deze regels, niet te accepteren of te weigeren of het gebruik daarvan te staken. Als u zich bewust wordt van Gebruikers Gegenereerde Content die in strijd is met het hiervoor in artikel3 bepaalde, verzoeken wij u contact met ons op te nemen via help.be@dssmith.com, onder vermelding van uw volledige naam en adres, alsmede informatie over: (i) de datum waarop de content is geplaatst en waar deze op de Website te vinden is; (ii) de gebruikersnaam van de persoon die de content heeft geplaatst; (iii) redenen waarom de content moet worden verwijderd, onder overlegging van bewijsmateriaal; en (vi) kopieën van eventuele communicatie met de persoon die de content heeft geplaatst.

4.5 Daarnaast kunnen wij van tijd tot tijd interactieve diensten op de Website aanbieden waarmee u door Gebruikers Gegenereerde Content kunt uploaden, daaronder begrepen doch niet beperkt tot:

4.5.1 functies om opmerkingen te plaatsen;

4.5.2 chatrooms; en/of

4.5.3 prikborden,

(tezamen: "Interactieve Diensten").

4.6 Wanneer wij een Interactieve Dienst aanbieden, zullen wij alles doen wat in redelijkheid mogelijk is om u informatie te verstrekken over het soort dienst dat wordt aangeboden en of deze gemodereerd wordt. Wij zijn echter niet verplicht toezicht te houden op de Interactieve Diensten die wij aanbieden, of deze te controleren of te modereren.

4.7 Voor het gebruik van onze Interactieve Diensten door een minderjarige is toestemming van zijn/haar ouder of voogd nodig. Wij maken ouders die hun kinderen toestaan gebruik te maken van een Interactieve Dienst erop attent dat het belangrijk is dat zij met hun kinderen communiceren over hun veiligheid online. Minderjarigen die gebruikmaken van een Interactieve Dienst moeten bewust worden gemaakt van de risico's die dat voor hen kan meebrengen.

Virussen

4.8 Wij garanderen niet dat de Website volledig veilig of vrij van bugs of virussen zal zijn. U bent verantwoordelijk voor de configuratie van uw informatietechnologie, computerprogramma's en platform waarmee u zich toegang verschaft tot de Website en wij raden u aan om zelf software te gebruiken om u te beschermen tegen virussen.

4.9 U mag onze Website niet misbruiken door bewust virussen, trojans, wormen, logic bombs of ander materiaal aan te brengen dat kwaadaardig of technologisch schadelijk is. Het is u niet toegestaan te trachten zich onbevoegd toegang te verschaffen tot de Website, de server waarop de Website is opgeslagen of enige server, computer of databank die verbonden is met de Website. Het is u niet toegestaan de Website aan te vallen via een denial-of-service-aanval of een gedistribueerde denial-of-service-aanval. Overtreding van deze bepaling vormt een strafbaar feit ingevolge de Britse Computer Misuse Act 1990 of een gelijkaardige bepaling onder lokaal recht. We zullen een dergelijke overtreding melden bij de desbetreffende wetshandhavingsinstanties en wij zullen die autoriteiten onze medewerking verlenen door uw identiteit aan hen bekend te maken. In geval van een dergelijke overtreding wordt uw recht om van de Website gebruik te maken onmiddellijk beëindigd.

5. Intellectuele eigendom

5.1 Wij zijn rechthebbende van de naam en het merk "DS Smith ePack”. Deze werken zijn wereldwijd beschermd door wetten en verdragen op het gebied van intellectuele eigendom. Al deze rechten worden voorbehouden.

5.2 Er wordt u geen enkel recht verleend om gebruik te maken, en u mag geen gebruik maken, van onze intellectuele eigendomsrechten, anders dan zoals uiteengezet in deze Voorwaarden.

5.3 Monsterbestellingen zijn beperkt tot één eenheid per SKU per klant. Als je meer dan één monster nodig hebt, neem dan telefonisch of per e-mail contact met ons op volgens onze contactgegevens.

5.4 Niets op de Website, daaronder begrepen doch niet beperkt tot de tekst, ontwerpen, grafische voorstellingen, foto's en beelden daarop, mag worden gekopieerd, gereproduceerd, opnieuw gepubliceerd, geüpload, opnieuw geplaatst, gewijzigd, doorgezonden of verspreid of op enige andere manier worden gebruikt, tenzij anders aangegeven op de Website of met onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

5.5 Alle berichten of materialen die u ons via de Website per elektronische post of op andere wijze toestuurt, zullen worden behandeld als niet-eigendomsrechtelijk beschermd en niet-vertrouwelijk (met uitzondering van berichten met betrekking tot uw bestelling indien u de Website gebruikt om Goederen van ons te kopen). Het staat ons vrij om ideeën, suggesties, concepten, ontwerpen, knowhow en andere informatie uit dergelijke berichten of materialen te publiceren, weer te geven, te plaatsen, te verspreiden of anderszins te gebruiken voor welk doel dan ook, daaronder begrepen doch niet beperkt tot het ontwikkelen, vervaardigen, aanprijzen en op de markt brengen van ons en onze producten.

6. Onze aansprakelijkheid

6.1 Niets in deze Gebruiksvoorwaarden houdt een uitsluiting of beperking van onze aansprakelijkheid in voor:

6.1.1 overlijden of lichamelijk letsel als gevolg van onze nalatigheid;

6.1.2 fraude of bedrieglijke voorstelling van zaken; en

6.1.3 elke aangelegenheid waarvoor het ons op grond van de wet niet is toegestaan om onze aansprakelijkheid uit te sluiten of te beperken.

6.2 De Website kan van tijd tot tijd links bevatten naar websites van derden. U bent verantwoordelijk voor uw beslissing om een website van een derde al dan niet te bezoeken en op uw gebruik van websites van derden zijn de voorwaarden en het beleid van die website van derden van toepassing. Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor de content op websites waarnaar de Website een link bevat (daaronder begrepen links naar onze commerciële sponsoren en partners). Dergelijke links houden niet in dat wij de websites waarnaar die links verwijzen onderschrijven. Wij zijn niet aansprakelijk voor verlies of schade als gevolg van uw gebruik daarvan.

Als u een Zakelijk Gebruiker bent

6.3 Als u een Zakelijk Gebruiker bent, dan geldt, behoudens artikel 1, dat:

6.3.1 wij nimmer aansprakelijk zijn jegens u voor gederfde winst, gederfde inkomsten, verlies van contracten, het niet realiseren van verwachte besparingen of voor enige indirecte of gevolgschade, ongeacht of deze voortvloeit uit nalatigheid, contractbreuk of anderszins; en

6.3.2 onze totale aansprakelijkheid jegens u voor verlies of schade als gevolg van of in verband met deze Gebruiksvoorwaarden, uit hoofde van contract (daaronder begrepen uit hoofde van enige vrijwaring), onrechtmatige daad (daaronder begrepen nalatigheid) of anderszins, beperkt is tot £100.

6.4 U dient ons te vrijwaren en schadeloos te stellen in verband met alle verliezen, (on)kosten en aansprakelijkheden die mochten opkomen aan de zijde van ons en/of aan ons verwante ondernemingen als gevolg van enige overtreding door u van deze Gebruiksvoorwaarden.

Als u een consument bent

6.5 Als u een consument bent, dan gelden, behoudens het bepaalde in artikel 1, de volgende artikelleden:

6.5.1 In geval van tekortkoming door ons in de nakoming van deze Gebruiksvoorwaarden, zijn wij verantwoordelijk voor verlies of schade die u lijdt en die een voorzienbaar gevolg is van onze tekortkoming in de nakoming van deze Gebruiksvoorwaarden of onze nalatigheid, maar zijn wij niet verantwoordelijk voor verlies of schade die niet voorzienbaar is. Verlies of schade is voorzienbaar als het een voor de hand liggend gevolg was van onze schending of indien wij en u daarmee rekening hielden op het moment dat u zich toegang verschafte tot de Website.

6.5.2 Niets in deze Gebruiksvoorwaarden doet afbreuk aan uw wettelijke rechten onder lokaal recht.

6.5.3 U verklaart geen gebruik te zullen maken van de Website of enige content daarop voor commerciële of zakelijke doeleinden en wij zijn niet aansprakelijk jegens u voor gederfde winst, gemiste opdrachten, bedrijfsonderbreking of verlies van zakelijke kansen.

6.5.4 Onze totale aansprakelijkheid jegens u voor verlies of schade als gevolg van of in verband met deze Gebruiksvoorwaarden, uit hoofde van contract (daaronder begrepen uit hoofde van enige vrijwaring), onrechtmatige daad (daaronder begrepen nalatigheid) of anderszins, is beperkt tot £100.

 

DEEL 2: VERKOOPVOORWAARDEN

7. Het bestellen van Goederen

7.1 U moet ten minste 18 jaar oud zijn om een bestelling voor Goederen te plaatsen via de Website (een "Bestelling").

7.2 Om via de Website een bestelling voor Goederen ("Bestelling") te kunnen plaatsen moet u eerst een Account registreren en vervolgens de procedure doorlopen die op de Website is uiteengezet voor het plaatsen van uw Bestelling. U dient alle informatie die u invoert te controleren en eventuele fouten te corrigeren voordat u uw Bestelling verzendt. Zodra uw Bestelling is verzonden zullen wij onmiddellijk beginnen met de verwerking daarvan. Deze Verkoopvoorwaarden worden door ons niet gedeponeerd.

7.3 Uw Bestelling vormt een aanbieding richting ons. Wanneer u een Bestelling plaatst, sturen wij u een e-mail ter bevestiging van de ontvangst van uw Bestelling (“Orderbevestiging"). Let op: de Orderbevestiging houdt geen aanvaarding van uw Bestelling in.

7.4 Tenzij u uw Bestelling voor dit tijdstip hebt geannuleerd of wij u hebben meegedeeld dat wij uw Bestelling niet kunnen accepteren, worden deze Verkoopvoorwaarden, de Algemene Voorwaarden en de Bestelling juridisch bindend voor u en ons op het moment dat wij u de Bevestigingsmail sturen. Elke Bestelling bevat de Verkoopvoorwaarden en Algemene Voorwaarden en vormt een nieuw en afzonderlijk Contract tussen u en ons.

7.5 Als wij uw Bestelling niet kunnen accepteren, stellen wij u hiervan per e-mail op de hoogte en brengen wij u geen kosten in rekening voor de Goederen. Dit kan zijn omdat de Goederen niet op voorraad zijn, in verband met onverwachte beperkingen van onze middelen die wij in redelijkheid niet konden voorzien of omdat wij een fout hebben geconstateerd in de prijs of de beschrijving van de Goederen.

8. Goederen, prijzen en beschikbaarheid

8.1 De voorraadindicaties die wij op de Website geven, gelden slechts als richtlijn. Bij deze indicaties is mogelijk geen rekening gehouden met verkopen die tijdens uw bezoek aan deze Website hebben plaatsgevonden.

8.2 Alle prijsinformatie op deze Website is juist op het moment van online gaan. Wij behouden ons het recht voor om prijzen te wijzigen en speciale aanbiedingen van tijd tot tijd waar nodig te wijzigen of te verwijderen, met dien verstande dat de door u te betalen prijs de prijs is die op de Website is vermeld op het moment dat u uw Bestelling plaatst. Alle prijsinformatie wordt regelmatig herzien en bijgewerkt.

8.3 Het is altijd mogelijk dat sommige Goederen, ondanks onze inspanningen, onjuist zijn geprijsd. Normaal gesproken controleren wij de prijzen voordat wij uw Bestelling accepteren, zodat wij, wanneer de juiste prijs van een Goed op het moment van uw Bestelling lager is dan de prijs die wij op dat moment meedelen, het lagere bedrag in rekening zullen brengen. Als de juiste prijs van het Goed op het moment van uw Bestelling hoger is dan de prijs die u is meegedeeld, zullen wij contact met u opnemen voor uw instructies voordat wij uw Bestelling accepteren. Indien wij uw Bestelling accepteren en verwerken wanneer er sprake is van een kennelijke fout in de prijs, die in redelijkheid door u als onjuiste prijsstelling had kunnen worden herkend, kunnen wij het Contract beëindigen en u alle bedragen terugbetalen die u hebt betaald.

8.4 De afbeeldingen van de Goederen op de Website dienen uitsluitend ter illustratie. Hoewel wij er alles aan hebben gedaan de kleuren nauwkeurig weer te geven, kunnen wij niet garanderen dat het scherm van een apparaat de kleuren van de Goederen correct weergeeft. Uw Goederen kunnen enigszins afwijken van die afbeeldingen.

8.5 De verpakking van de Goederen kan afwijken van de verpakking die in de afbeeldingen op de Website wordt getoond.

8.6 U dient de beschrijving van de Goederen op onze Website zorgvuldig door te lezen. Er kunnen beperkingen gelden voor de wijze waarop u de Goederen kunt gebruiken, zoals: (i) gewichtslimieten; en (ii) de wijze waarop de Goederen moeten worden opgeslagen; en (iii) capaciteitslimieten. U bent verantwoordelijk voor het lezen van de beschrijving van de Goederen op de Website en voor het naleven van eventuele beperkingen en waarschuwingen op de productpagina voor alle Goederen die u koopt. U erkent dat:

8.6.1 als u zich niet houdt aan de beperkingen die op een productpagina zijn vermeld, de Goederen defect kunnen raken; en

8.6.2 wij niet verantwoordelijk of aansprakelijk zijn jegens u als u zich niet houdt aan eventuele beperkingen op het gebruik van Goederen die wij op onze Website aan u hebben meegedeeld.

8.7 Als wij Goederen maken volgens de afmetingen die u ons hebt doorgegeven, bent u verantwoordelijk voor de juistheid van deze afmetingen.

8.8 Wij maken u erop attent dat afmetingen die op de Website worden aangegeven en voor maatwerkbestellingen tot 3mm kunnen afwijken. Als u een consument bent, heeft dit geen invloed op uw rechten als wij u Goederen leveren die niet in overeenstemming zijn met het Contract, zoals beschreven in artikel 5.2.

8.9 Als u een Zakelijk Gebruiker bent en u op maat gemaakte dozen bij ons bestelt, hebt u niet het recht om de levering af te wijzen als deze afwijkt van de specificatie en die afwijking: (i) niet wezenlijk is voor het gebruik of de functionaliteit van de op maat gemaakte dozen; of (ii) een afwijking in de hoeveelheid betreft die binnen 10% van de bestelde hoeveelheid ligt. Afgedrukte prijzen en platen gelden onder voorbehoud van inspectie van afbeeldingen en matrijzen die, tenzij anders is aangegeven, als meerkosten in rekening worden gebracht en die, tenzij anders is overeengekomen, afzonderlijk in rekening worden gebracht. Alle door u aangekochte matrijzen worden bewaard tot 18 maanden na de datum van de laatste productierun. Na 18 maanden inactiviteit behouden wij ons het recht voor om de matrijzen af te voeren, tenzij u om levering van de verouderde matrijzen verzoekt.

9. Goedkeuring door de klant

9.1 Wanneer u ons afbeeldingen, prints, ontwerpen, logo's, instructies of andere informatie verstrekt die op de Goederen moeten worden afgedrukt, bent u bij uitsluiting verantwoordelijk voor de juistheid daarvan. U verklaart dat u rechthebbende bent met betrekking tot alles wat u aan ons aanlevert om op de Goederen te laten afdrukken. U erkent dat u aansprakelijk kunt worden gesteld als iets wat u ons levert om op de Goederen te laten afdrukken niet van u is of als u geen toestemming hebt om het te gebruiken. Als u een Zakelijk Gebruiker bent, dient u ons te vrijwaren en schadeloos te stellen in verband met alle verliezen, (on)kosten en aansprakelijkheden die aan onze zijde mochten opkomen als gevolg van een vordering op grond van de stelling dat het gebruik van iets wat u aan ons aanlevert om op de Goederen te laten afdrukken inbreuk maakt op de rechten (daaronder begrepen de intellectuele eigendomsrechten) van een derde.

9.2 Wanneer wij u proefdrukken, drukgegevens, afbeeldingen of andere voorbeelden voorleggen voor goedkeuring als zijnde in overeenstemming met uw Bestelling, dient u dit onverwijld schriftelijk te doen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventueel door u veroorzaakte vertragingen. Onze verplichting is om de Goederen te produceren en/of te bedrukken; u bent bij uitsluiting verantwoordelijk voor de juistheid daarvan.

9.3 Alle prijzen die wij u voor drukwerk opgeven, komen tot stand onder voorbehoud van ontvangst van geschikte kopij, en zijn gebaseerd op de aanname dat wij ons standaardgamma inktkleuren kunnen gebruiken.

10. Koffiebeker Drop Box

10.1 Indien uw Bestelling van de Website de DS Smith Coffee Cup Drop Box (de "Drop Box") omvat, gelden voor uw gebruik van de Drop Box de volgende voorwaarden:

10.1.1 u bent verantwoordelijk voor het volgen van de instructies die op de Drop Box staan;

10.1.2 zodra de Drop Box klaar is om te worden opgehaald, dient u zelf contact op te nemen met DS Smith respectievelijk de Vervoerder via het nummer dat aan u wordt meegedeeld volgens de instructies op de Drop Box (de "Koerier") om het ophalen van de Drop Box te organiseren; en

10.1.3 de Koerier is niet verplicht de Drop Box op te halen en kan de Drop Box bij u achterlaten als de Drop Box verontreinigd is (dit kan onder meer zijn de aanwezigheid van etensresten, koffieafval, koffiedekseltjes of andere niet-koffiebeker gerelateerde zaken).

11. Aflevering

11.1 Houd er rekening mee dat er beperkingen kunnen gelden voor aflevering van Goederen in bepaalde gebieden. Klik voor meer informatie.

11.2 De verzendkosten zijn zoals ze u op de Website worden meegedeeld.

11.3 Wij geven u een indicatie van de levertijd tijdens de Bestelprocedure en bevestigen deze indicatie in de Bevestigingsmail. Als u een wijziging van uw leveringsdatum wenst, dient u ons dit ten minste 24 uur voor de in de Bevestigingsmail genoemde leveringsdatum per e-mail of telefonisch te melden (via de contactgegevens in artikel 26) om kosten voor her-levering te vermijden.

11.4 Indien onze levering van de Goederen aan u wordt vertraagd door een gebeurtenis buiten onze invloedssfeer, dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op om u dit te laten weten en nemen wij maatregelen om de gevolgen van de vertraging tot een minimum te beperken.

11.5 Als er niemand op het adres aanwezig is om de levering in ontvangst te nemen, dan laten wij een bericht achter om u te laten weten hoe u opnieuw kunt regelen dat de Goederen worden afgeleverd of kunnen worden opgehaald bij een lokaal depot.

11.6 Wij maken u erop attent dat bij aflevering of bij het afhalen een handtekening vereist kan zijn om aan te geven dat de Goederen in goede orde zijn ontvangen.

11.7 Aflevering wordt geacht te hebben plaatsgevonden wanneer de Goederen: (i) zijn afgeleverd op het adres dat in uw Bestelling is vermeld; of (ii) indien u ervoor hebt gekozen de Goederen af te halen, door u zijn afgehaald.

11.8 Het risico van de Goederen gaat op u over bij aflevering. Dit betekent dat de Goederen uw verantwoordelijkheid zijn vanaf het moment dat: (i) wij de Goederen afleveren op het adres dat u aan ons hebt opgegeven; of (ii) u de Goederen afhaalt. Als u een consument bent, gaat de eigendom van de Goederen op u over zodra wij volledige betaling hebben ontvangen.

11.9 Als u de Goederen niet volgens afspraak bij ons afhaalt of als u, na een mislukte aflevering aan u, de aflevering niet opnieuw regelt of de Goederen niet afhaalt bij een leveringsdepot, zullen wij contact met u opnemen voor verdere instructies en kunnen wij de opslagkosten en eventuele verdere afleveringskosten aan u in rekening brengen. Als wij, ondanks onze redelijke inspanningen, geen contact met u kunnen krijgen of de aflevering of het afhalen niet opnieuw kunnen regelen, kunnen wij het Contract beëindigen en is artikel 2 van toepassing.

Indien u een consument bent, is artikel 11.10 tot en met 11.12 op u van toepassing. Artikel 11.10 tot en met 11.12 geldt niet voor Zakelijke Gebruikers.

11.10 U hebt wettelijke rechten als wij de Goederen te laat leveren. In geval van overschrijding door ons van de uiterste leveringstermijn voor Goederen, kunt u het Contract direct als beëindigd beschouwen als:

11.10.1 wij hebben geweigerd de Goederen te leveren;

11.10.2 levering binnen de leveringstermijn essentieel was (rekening houdend met alle relevante omstandigheden); of

11.10.3 u ons vóór aanvaarding van uw Bestelling hebt meegedeeld dat levering binnen de leveringstermijn essentieel was.

11.11 Als u het Contract niet onmiddellijk als beëindigd wilt beschouwen of als u daartoe niet gerechtigd bent op grond van artikel 10, kunt u ons een nieuwe leveringstermijn geven, die redelijk moet zijn, en kunt u het Contract als beëindigd beschouwen als wij de nieuwe termijn overschrijden.

11.12 Als u ervoor kiest om het Contract als beëindigd te beschouwen wegens te late levering krachtens artikel 10 of artikel  11.11, kunt u uw Bestelling voor alle gewenste Goederen annuleren of Goederen weigeren die reeds zijn geleverd. Indien u dat wenst, kunt u de Bestelling voor sommige van die Goederen (maar niet voor alle Goederen) weigeren of annuleren, tenzij het opsplitsen van de Goederen zou leiden tot een aanzienlijke vermindering van de waarde daarvan. Vervolgens zullen wij alle bedragen die u aan ons hebt betaald voor de geannuleerde Goederen en de aflevering daarvan terugbetalen.  Als de Goederen aan u zijn geleverd, dient u ze aan ons terug te sturen of (als ze niet geschikt zijn voor verzending per post) ze door ons bij u te laten ophalen. De kosten van verzending of afhalen zijn voor onze rekening. Voor een retouretiket of om het afhalen te regelen, kunt u contact met ons opnemen via de gegevens in artikel  26.

Indien u een Zakelijk Gebruiker bent, is artikel 11.13 tot en met 11.17 op u van toepassing. Artikel 11.13 tot en met 11.17 geldt niet voor consumenten.

11.13 Als u een Zakelijk Gebruiker bent:

11.13.1 zijn wij op geen enkele wijze aansprakelijk voor directe of indirecte verliezen, schade of onkosten (daaronder begrepen gederfde winst en aansprakelijkheid jegens derden) die aan uw zijde mocht opkomen als gevolg van enige vertraging in de levering; en

11.13.2 dient u de Goederen, als wij deze onder welke omstandigheden dan ook te laat leveren, te aanvaarden op het moment dat deze aan u worden geleverd.

11.14 Niettegenstaande de levering van de Goederen of de overgang van het risico daarvan zoals uiteengezet in dit artikel 11, gaat de eigendom van de Goederen eerst op u over wanneer:

11.14.1 u ons de volledig hebt betaald voor de Goederen; en

11.14.2 er op dat moment geen andere bedragen van u aan ons openstaan uit welke hoofde dan ook, ongeacht of deze bedragen reeds opeisbaar zijn geworden.

11.15 Totdat de eigendom van de Goederen op u overgaat op grond van artikel 14:

11.15.1 dient u deze onder zich te houden als onze fiduciair agent en bewaarnemer, en ze behoorlijk op te slaan, te beveiligen en te verzekeren;

11.15.2 dient u de Goederen gescheiden van die van anderen op te slaan en ervoor te zorgen dat ze eenvoudig als onze eigendom te herkennen zijn. Indien de Goederen worden opgeslagen op het terrein van een derde dient u ervoor te zorgen dat die derde voldoet aan de bepalingen van dit artikellid;

11.15.3 hebben wij te allen tijde het recht om van u te verlangen dat u de Goederen onverwijld aan ons afgeeft, bij gebreke waarvan wij uw terreinen of die van de derde waar die Goederen zijn opgeslagen mogen betreden en die Goederen mogen markeren, identificeren en terug mogen nemen.

11.16 Als wij een van onze rechten krachtens artikel15 uitoefenen, vervalt onmiddellijk uw recht om Goederen waarvan de eigendom niet op u is overgegaan te verkopen, te vervreemden, te verhandelen of op enigerlei wijze te gebruiken. Dit artikel 11.16 geldt onverminderd alle overige rechten en rechtsmiddelen die ons ter beschikking staan.

11.17 Het is u niet toegestaan om Goederen die eigendom van ons blijven te verpanden of op enigerlei andere wijze te bezwaren tot zekerheid voor enige verschuldigdheid.

12. Betaling

12.1 De prijzen voor de Goederen en aflevering zijn zoals vermeld op de Website en zijn inclusief BTW.

12.2 Uw Bestelling wordt in rekening gebracht wanneer wij u de Orderbevestiging sturen.

12.3 U dient voor de Goederen te betalen via een van de betaalmethoden die in het Bestelproces zijn uiteengezet of via een andere betaalmethode die tussen u en ons is overeengekomen (de "Betaalmethoden"). U bevestigt dat de pas of bankrekening die wordt gebruikt van u is of dat u de toestemming hebt van de rekeninghouder om deze te gebruiken. Indien u een Betaalmethode gebruikt waarvoor u geen toestemming hebt, bent u aansprakelijk jegens ons voor alle verliezen die wij lijden als gevolg van uw gebruik van die Betaalmethode.

12.4 Als uw betaling niet wordt geautoriseerd, wordt uw Bestelling niet uitgevoerd.

12.5 Alle betalingsinformatie die u bij het plaatsen van een Bestelling verstrekt, wordt verwerkt door een externe online betalingsdienstverlener die voldoet aan alle relevante beveiligingsnormen, met inbegrip van de Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS).

13. Herroeping en terugbetaling als u een consument bent

Artikel 13 geldt uitsluitend voor consumenten.

Herroeping/wijziging van een Bestelling

13.1 Het is voor ons belangrijk dat u tevreden bent met uw Bestelling. U kunt echter van gedachten veranderen en het Contract tussen u en ons binnen 30 dagen na aflevering van uw Goederen annuleren zonder opgaaf van reden. Dit recht om binnen 30 dagen te annuleren omvat uw wettelijk herroepingsrecht op grond van de Consumenten Overeenkomsten Voorwaarden over Informatie, Annulering en Bijkomende kosten (“Consumer Contracts (Information, Cancellation and Charges) Regulations 2013”) of gelijkaardige lokale wetgeving, die hieronder nader wordt toegelicht.  Let op: het herroepingsrecht geldt niet voor Goederen die u bij ons op maat koopt (d.w.z. Goederen die volgens uw specificatie zijn gemaakt of die duidelijk zijn gepersonaliseerd).

13.2 De herroepingstermijn vervalt 30 dagen na de datum waarop u, of een derde partij (anders dan onze bevoegde koerier die de Goederen aflevert) die door u is aangegeven in de bezorggegevens van uw Bestelling, de Goederen fysiek in bezit krijgt. U kunt het Contract annuleren voor alle geleverde Goederen, of uitsluitend voor bepaalde Goederen. Als u meerdere Goederen in één Bestelling hebt besteld of als de Goederen in afzonderlijke delen, partijen of stukken worden afgeleverd, vervalt de herroepingstermijn 30 dagen na de datum waarop u, of een door u in de bezorggegevens in uw Bestelling aangegeven derde (anders dan onze bevoegde koerier die de Goederen aflevert) de laatste Goederen of deellevering waaruit uw Bestelling bestaat fysiek in bezit krijgt.

13.3 Om het herroepingsrecht uit te oefenen dient u ons door middel van een ondubbelzinnige verklaring (zoals een brief die per post of e-mail wordt verzonden) op de hoogte te stellen van uw beslissing om het Contract met ons te annuleren. De eenvoudigste manier om dit te doen is om contact met ons op te nemen via de contactgegevens in artikel 26. U kunt gebruikmaken van het onderstaande modelformulier voor herroeping, maar dit is niet verplicht:

Modelformulier voor herroeping

Aan: DS Smith Packaging Netherlands B.V., Coldenhovenseweg 130, 6961 EH Eerbeek, Nederland.

E-mailadres:help.be@dssmith.com

Ik/Wij(*) deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij(*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen(*)/levering van de volgende dienst(*) herroep/herroepen(*)

Besteld op(*) / Ontvangen op(*)

Naam/namen consument(en)

Adres consument(en)

Handtekening consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

Datum

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is 

 

13.4 Om uw herroepingsrecht binnen de herroepingstermijn uit te oefenen, hoeft u ons slechts voor het einde van die termijn een kennisgeving te sturen waarin u ons laat weten dat u uw herroepingsrecht uitoefent.

13.5 Wij sturen u per e-mail een ontvangstbevestiging van uw herroeping.

13.6 Indien u het Contract met ons herroept, zullen wij u alle betalingen terugbetalen die wij van u hebben ontvangen, inclusief de verzendkosten (met dien verstande dat wij ons het recht voorbehouden om u niet de aanvullende kosten te vergoeden die ontstaan als u voor een andere vorm van verzending hebt gekozen dan de door ons aangeboden voordeligste standaardverzending en na aftrek van inhoudingen zoals toegestaan op grond van artikel 9).

13.7 Wij voeren de restitutie onverwijld uit, doch uiterlijk:

13.7.1  14 dagen na de datum waarop wij de geleverde Goederen van u hebben terugontvangen;

13.7.2 (indien dat eerder is) 14 dagen na de datum waarop u hebt aangetoond dat u de Goederen aan ons hebt geretourneerd; of

13.7.3 indien er geen Goederen zijn geleverd, 14 dagen na de datum waarop wij over uw besluit tot herroeping van het Contract zijn geïnformeerd.

13.8 Wij kunnen de restitutie inhouden totdat wij de Goederen hebben terugontvangen of, indien dat eerder is, u aan ons bewijs van retournering van de Goederen hebt overgelegd.

13.9 Wij mogen op de vergoeding een bedrag in mindering brengen voor waardeverlies van geleverde Goederen, indien die vermindering het gevolg is van onnodige behandeling daarvan door u. U bent uitsluitend aansprakelijk voor waardevermindering van de Goederen als gevolg van ongewone en/of onredelijke slijtage van de Goederen, behoudens voor zover noodzakelijk voor het vaststellen van de aard, de kenmerken en de werking van de Goederen. Wij kunnen een dergelijke waardevermindering van door ons geleverde Goederen in mindering brengen op een eventuele restitutie (waarop u jegens ons recht hebt).  

Hoe u Goederen dient te retourneren

13.10 Als u uw restitutierechten op grond van dit artikel 13 wilt uitoefenen, moet u die Goederen retourneren aan het volgende adres: DS Smith Packaging Netherlands B.V., Coldenhovenseweg 130, 6961 EH Eerbeek, Nederland. Wij zullen de kosten van retourzending voor onze rekening nemen als de Goederen gebreken vertonen of onjuist zijn omschreven, zoals bepaald in artikel 13. In alle andere gevallen zijn de kosten van retourzending voor uw rekening.

13.11 U dient de Goederen als een goed huisvader te behandelen totdat ze aan ons worden geretourneerd. Wij raden u aan een bewijs van verzending te bewaren. Wij kunnen niet het volledige bedrag restitueren als de Goederen niet aan ons worden geretourneerd of als ze bij aankomst beschadigd zijn.

Restituties

13.12 Wij voeren de restitutie uit via dezelfde betaalmethode als die welke u hebt gebruikt voor de oorspronkelijke transactie; aan de restitutie zijn voor u geen kosten verbonden.

Overige restituties

13.13 U hebt wettelijke rechten met betrekking tot Goederen die niet zijn zoals beschreven, die gebreken vertonen of die anderszins niet geschikt zijn voor het beoogde doel. Indien u van mening bent dat de door u bestelde Goederen niet in overeenstemming zijn met deze Verkoopvoorwaarden, kunt u contact opnemen met onze Klantenservice om te vragen om vervanging of restitutie.

13.14 Indien wij door onvoorziene omstandigheden niet in staat zijn uw Bestelling uit te voeren of een of meer van de Goederen in een bepaalde Bestelling te leveren, zullen wij de waarde van de Goederen die wij niet hebben kunnen leveren, en als de gehele Bestelling wordt geannuleerd eventuele verzendkosten, restitueren. U kunt restitutie verkrijgen door contact met ons op te nemen (zie hierna in artikel 26 voor de contactgegevens).

14. Herroeping en restitutie als u een Zakelijk Gebruiker bent

Artikel 14 geldt uitsluitend voor Zakelijke Gebruikers.

14.1 Wij zullen trachten voldoende voorraad aan te houden om aan alle Bestellingen te kunnen voldoen. Indien er echter onvoldoende voorraad is om de reeds door u betaalde Goederen (af) te leveren, zullen wij naar eigen goeddunken zo spoedig mogelijk, doch in elk geval binnen 30 dagen, een vervangend product (af)leveren of de voor de Goederen betaalde prijs restitueren of kunnen wij, als u op rekening koopt, geheel naar eigen goeddunken een krediet instellen ter verrekening van het aan u gefactureerde bedrag.

14.2 Wij streven ernaar altijd Goederen van hoge kwaliteit te leveren die vrij zijn van gebreken en onbeschadigd zijn. Het kan echter voorkomen dat Goederen aan ons moeten worden geretourneerd. Als Goederen die u koopt beschadigd zijn of gebreken vertonen dan wel niet overeenkomen met de beschrijving daarvan op het moment dat ze bij u worden afgeleverd, kunnen wij u, geheel naar eigen goeddunken, reparatie, omruiling respectievelijk restitutie aanbieden, in overeenstemming met uw wettelijke rechten.

14.3 Als u van mening bent dat een artikel gebreken vertoont of beschadigd is dan wel niet aan de beschrijving voldoet, dient u binnen 5 Werkdagen contact met ons op te nemen (waarbij onder een "Werkdag" wordt verstaan een dag waarop banken in uw gebied geopend zijn, niet zijnde een zaterdag, zondag of nationale feestdag in uw gebied) en, tenzij wij anders overeenkomen, zorgen voor retourzending van het artikel naar het volgende adres: DS Smith Packaging Netherlands B.V., Coldenhovenseweg 130, 6961 EH Eerbeek, Nederland, op een Werkdag, volgens een wederzijds overeen te komen methode.

14.4 Wanneer u Goederen aan ons retourneert om andere redenen dan dat die Goederen defect zijn of gebreken vertonen, zoals bedoeld in artikel 2, zullen wij geheel naar eigen goeddunken ongewenste producten uitsluitend accepteren binnen 30 dagen na aflevering. De Goederen moeten ongeopend en in verkoopbare staat zijn. In dat geval wordt een vergoeding van £20,00 in rekening gebracht voor het opnieuw in voorraad nemen.

14.5 U dient er zelf voor te zorgen dat alle Goederen die aan ons worden geretourneerd, veilig en zorgvuldig worden verpakt, zodat ze onbeschadigd worden geretourneerd, geschikt om opnieuw te worden verkocht. Goederen worden niet op proef of op retourbasis verkocht.

14.6 Ons retourbeleid van 30 dagen geldt niet voor maatwerk of gepersonaliseerde goederen die zijn vervaardigd of geproduceerd op basis van specificaties van de klant.

15. Aansprakelijkheid

15.1 Niets in deze Verkoopvoorwaarden houdt een uitsluiting of beperking van onze aansprakelijkheid in voor:

15.1.1 overlijden of lichamelijk letsel als gevolg van onze nalatigheid;

15.1.2 fraude of bedrieglijke voorstelling van zaken;

15.1.3 indien u een Zakelijk Gebruiker bent, tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen die voortvloeien uit artikel 12 van de Britse Sale of Goods Act 1979 of gelijkaardige lokale wetgeving;

15.1.4 producten die gebreken vertonen krachtens de Britse Consumer Protection Act 1987 of gelijkaardige lokale wetgeving; en

15.1.5 elke aangelegenheid waarvoor het ons op grond van de wet niet is toegestaan om onze aansprakelijkheid uit te sluiten of te beperken.

15.2 U dient zich te houden aan alle toepasselijke wet- en regelgeving van het land van bestemming van de Goederen. Wij zijn niet aansprakelijk of verantwoordelijk als u een dergelijke wet overtreedt.

Als u een Zakelijk Gebruiker bent

15.3 Als u een Zakelijk Gebruiker bent, dan geldt, met inachtneming van artikel 1, dat:

15.3.1 wij in geen geval aansprakelijk jegens u zijn voor verlies van goodwill of reputatie, gederfde winst, gederfde inkomsten, verlies van contracten, het niet realiseren van verwachte besparingen of voor enige indirecte of gevolgschade, ongeacht of deze voortvloeit uit nalatigheid, contractbreuk of anderszins; en

15.3.2 is onze totale aansprakelijkheid jegens u voor verliezen of schade als gevolg van of in verband met een bepaalde Bestelling, uit hoofde van contract (daaronder begrepen op grond van een eventuele vrijwaring), uit onrechtmatige daad (daaronder begrepen nalatigheid) of anderszins, beperkt tot de waarde van die Bestelling (inclusief eventuele verzendkosten) zoals vermeld in de desbetreffende Bevestigingsmail.

15.4 Indien u een Zakelijk Gebruiker bent, dient u ons te vrijwaren en schadeloos te stellen in verband met alle verliezen, (on)kosten en aansprakelijkheden die mochten opkomen aan de zijde van ons en/of aan ons verwante ondernemingen als gevolg van een overtreding door u van deze Verkoopvoorwaarden.

Als u een consument bent

15.5 Als u een consument bent, zijn, behoudens het bepaalde in artikel 1, de volgende artikelleden van toepassing.

15.5.1 In geval van een tekortkoming door ons in de nakoming van deze Verkoopvoorwaarden, zijn wij verantwoordelijk voor verlies of schade die u lijdt en die een voorzienbaar gevolg is van onze tekortkoming in de nakoming van deze Verkoopvoorwaarden of onze nalatigheid, maar zijn wij niet verantwoordelijk voor verlies of schade die niet voorzienbaar is. Verlies of schade is voorzienbaar als het een voor de hand liggend gevolg was van onze tekortkoming in de nakoming of indien wij en u daarmee rekening hielden op het moment dat uw Bestelling bindend werd (d.w.z. op het moment dat de Bevestigingsmail voor die Bestelling werd verzonden).

15.5.2 Wij zijn wettelijk verplicht om u Goederen te leveren die in overeenstemming zijn met de voorwaarden die op uw Bestelling van toepassing zijn. Niets in deze Verkoopvoorwaarden doet afbreuk aan uw wettelijke rechten onder lokaal recht. 

15.5.3 Wij leveren uitsluitend Goederen aan u voor huishoudelijk en particulier gebruik. U verklaart geen gebruik te zullen maken van de Goederen voor commerciële of zakelijke doeleinden en wij zijn niet aansprakelijk jegens u voor gederfde winst, gemiste opdrachten, bedrijfsonderbreking of verlies van zakelijke kansen.

15.6 Als u een consument bent, dan is, niettegenstaande artikel 2, en behoudens het bepaalde in artikel  15.1, onze aansprakelijkheid jegens u uit hoofde van deze Verkoopvoorwaarden met betrekking tot een bepaalde Bestelling beperkt tot de waarde van die Bestelling (inclusief eventuele verzendkosten) zoals uiteengezet in de desbetreffende Bevestigingsmail.

16. Overmacht

16.1 Wij zijn niet aansprakelijk voor enige tekortkoming of vertraging in de nakoming van onze verplichtingen uit hoofde van het Contract, voor zover die tekortkoming of vertraging wordt veroorzaakt door een Overmachtssituatie. Onder een “Overmachtssituatie” wordt verstaan: elke gebeurtenis die buiten onze redelijke invloedssfeer ligt en die, naar zijn aard, niet kon worden voorzien of, indien die wel voorzienbaar was, niet kon worden vermeden, daaronder begrepen stakingen, uitsluitingen of andere arbeidsgeschillen (hetzij met onze eigen medewerkers hetzij met die van een derde), problemen bij het verkrijgen van grondstoffen, arbeid, brandstof of onderdelen, storingen in energiebronnen of het vervoersnetwerk, natuurrampen, extreme weersomstandigheden, oorlog, terrorisme, rellen, burgerlijke onlusten, inmenging door civiele of militaire autoriteiten, nationale of internationale calamiteiten, gewapende conflicten, kwaadwillige beschadiging, storingen in installaties of machines, nucleaire, chemische of biologische besmetting, sonische golven, explosies, instorting van bouwwerken, brand, overstroming, storm, aardbeving, verlies op zee, epidemieën, pandemieën of soortgelijke gebeurtenissen, natuurrampen of extreem ongunstige weersomstandigheden, of verzuim aan de zijde van toeleveranciers of onderaannemers.

16.2 Indien zich een Overmachtssituatie voordoet die gevolgen heeft voor de nakoming van onze verplichtingen uit hoofde van het Contract:

16.2.1 zullen wij zo spoedig als in redelijkheid mogelijk is contact met u opnemen om u daarvan op de hoogte te stellen; en

16.2.2 zullen onze verplichtingen uit hoofde van het Contract worden opgeschort en zal de termijn voor nakoming van onze verplichtingen worden verlengd voor de duur van de Overmachtssituatie. Wanneer de Overmachtssituatie gevolgen heeft voor de levering door ons van Goederen aan u, zullen wij een nieuwe leveringsdatum met u afspreken zodra de Overmachtssituatie is opgeheven.

16.3 Dergelijke vertragingen of verzuimen van onze kant die te wijten zijn aan een Overmachtssituatie zijn niet van invloed op uw verplichting om te betalen voor reeds geleverde Goederen.

16.4 Indien u een consument bent, is dit artikel 16 niet van invloed op uw rechten op grond van artikel  10 tot en met  11.12.

17. Afwijkende bepalingen

Dit artikel 17 geldt uitsluitend voor Zakelijke Gebruikers.

17.1 Behoudens voor zover is uiteengezet in deze Voorwaarden, zijn alle afwijkende bepalingen in het Contract, daaronder begrepen het opvoeren van aanvullende voorwaarden, uitsluitend bindend indien deze door ons schriftelijk zijn geaccepteerd en ondertekend.

18. Kennisgevingen

Dit artikel 18 geldt uitsluitend voor Zakelijke Gebruikers.

18.1 Alle kennisgevingen moeten aan ons worden gedaan per post aan DS Smith Packaging Netherlands B.V., Coldenhovenseweg 130, 6961 EH Eerbeek, Nederland, of per e-mail aan help.be@dssmith.com. Een dergelijke kennisgeving wordt geacht te zijn ontvangen 3 dagen na terpostbezorging in geval van verzending per eersteklaspost, op de dag van verzending indien de e-mail volledig wordt ontvangen op een werkdag en op de eerstvolgende werkdag indien de e-mail wordt verzonden in een weekend of op een nationale feestdag.

19. Gehele overeenkomst

Dit artikel 19 geldt uitsluitend voor Zakelijke Gebruikers.

19.1 Dit Contract en de documenten waarnaar hierin wordt verwezen vormen de gehele overeenkomst en afspraak tussen partijen met betrekking tot het onderwerp van het Contract en treden in de plaats van alle eerdere contracten of afspraken tussen partijen met betrekking tot dit onderwerp.

19.2 Elk der partijen bevestigt bij het aangaan van dit Contract niet te zijn uitgegaan van andere mondelinge of schriftelijke verklaringen, zekerheden of andere garanties, verzekeringen, toezeggingen of verbintenissen die door of namens de andere partij zijn afgegeven met betrekking tot het onderwerp van dit Contract op enig moment vóór het aangaan daarvan (tezamen: "Precontractuele Verklaringen") dan die welke in dit Contract zijn opgenomen.

19.3 Elk der partijen doet hierbij afstand van alle rechten en rechtsmiddelen die haar anders ter beschikking zouden staan in verband met dergelijke Precontractuele Verklaringen.

19.4 Niets in dit artikel 19 houdt een uitsluiting of beperking in van de aansprakelijkheid van een der partijen als gevolg van een bedrieglijke voorstelling van zaken of bedrieglijk verzwijgen door haar vóór het aangaan van dit Contract.

20. Rechten van derden

Dit Contract wordt aangegaan tussen u en ons. Geen enkele andere persoon heeft enig recht om een van de bepalingen daarvan af te dwingen, met uitzondering van een persoon aan wie het voordeel van deze Voorwaarden wordt overgedragen in overeenstemming met artikel  21.

21. Overdracht

21.1 Wij hebben te allen tijde het recht om onze rechten of verplichtingen uit hoofde van het Contract geheel of gedeeltelijk over te dragen, uit te besteden of anderszins te vervreemden. Als u een consument bent, dan zullen wij u, indien wij onze rechten en verplichtingen overdragen uit hoofde van dit artikel 1 en uw rechten en verplichtingen uit hoofde van het Contract wezenlijk worden gewijzigd, daarvan op de hoogte stellen en hebt u het recht om dit Contract te annuleren, mits wij nog geen Goederen aan u hebben geleverd.

21.3 Het is u niet toegestaan uw rechten of verplichtingen uit hoofde van het Contract geheel of gedeeltelijk over te dragen, uit te besteden of anderszins te vervreemden zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

 

DEEL 3: ALGEMENE VOORWAARDEN

22. Opschorting en beëindiging

22.1 Als u een van deze Algemene Voorwaarden schendt, kunnen wij onmiddellijk een of meer van de volgende maatregelen nemen :

wij kunnen u een waarschuwing geven:

22.1.1 wij kunnen door Gebruikers Geproduceerde Content die door u is geüpload naar de Website (tijdelijk) verwijderen;

22.1.2 wij kunnen uw recht om gebruik te maken van de Website (tijdelijk) intrekken;

22.1.3 wij kunnen uw Account opschorten of beëindigen;

22.1.4 wij kunnen een gerechtelijke procedure tegen u instellen voor terugvordering van alle kosten als gevolg van die schending (daaronder begrepen doch niet beperkt tot redelijke administratiekosten en kosten van rechtsbijstand);

22.1.5 wij kunnen nadere rechtsvorderingen tegen u instellen; en/of

22.1.6 wij kunnen alle informatie verstrekken aan wetshandhavingsinstanties die wij in redelijkheid noodzakelijk achten.

22.2 Als wij een Contract beëindigen in de situaties die worden beschreven in artikel 7 of artikel  22.1, zullen we u alle bedragen terugbetalen die u vooraf hebt betaald voor Goederen die wij niet hebben geleverd, maar kunnen wij een redelijke vergoeding inhouden of in rekening brengen voor de netto kosten die wij moeten maken als gevolg van uw tekortkoming in de nakoming van het Contract.

23. Wijziging van deze Algemene Voorwaarden

Wij kunnen deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen (bijvoorbeeld in geval van een wetswijziging waardoor wij deze Algemene Voorwaarden moeten wijzigen), maar de Verkoopvoorwaarden die van toepassing zijn op het moment van uw Bestelling blijven van toepassing op die Bestelling. Lees deze Algemene Voorwaarden regelmatig door om er zeker van te zijn dat u de Voorwaarden begrijpt die van toepassing zijn op het moment dat u zich toegang verschaft tot en gebruikmaakt van de Website en/of Goederen bestelt.

Als u een consument bent en Geregistreerd Gebruiker bent, zullen wij u ten minste dertig (30) dagen van tevoren op de hoogte stellen van alle wijzigingen in de Gebruiksvoorwaarden en/of deze Algemene Voorwaarden, tenzij de wijziging het gevolg is van een wetswijziging of om veiligheidsredenen wordt doorgevoerd (in welk geval wij de Gebruiksvoorwaarden en/of deze Algemene Voorwaarden mogelijk op kortere termijn moeten wijzigen). Indien u de Website niet wenst te blijven gebruiken na de wijzigingen in de Gebruiksvoorwaarden en/of deze Algemene Voorwaarden, kunt u uw acceptatie van de Gebruiksvoorwaarden en/of deze Algemene Voorwaarden intrekken door uw Account op te zeggen.

24. Overige belangrijke informatie

24.1 Elk van de artikelen in deze Algemene Voorwaarden staat op zichzelf. Indien een rechter of een andere betrokken instantie oordeelt dat een van deze artikelen onrechtmatig of niet-afdwingbaar is, blijven de overige artikelen onverkort van toepassing.

24.2 Indien wij nalaten om erop aan te dringen dat u uw verplichtingen uit hoofde van deze Algemene Voorwaarden nakomt of indien wij onze rechten jegens u niet of niet tijdig handhaven, houdt dit niet in dat wij afstand hebben gedaan van onze rechten jegens u en houdt dit niet in dat u deze verplichtingen niet hoeft na te komen. Indien wij wel een afstandsverklaring afgeven ten aanzien van een verzuim door u doen wij dat uitsluitend schriftelijk en houdt dit niet in dat wij automatisch ook afstand doen in verband met een mogelijk later verzuim uwerzijds.

24.3 Meer informatie over onlinegeschillenbeslechting vindt u via deze link naar de website van de Europese Commissie: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Deze link wordt, uitsluitend ter informatie, ter beschikking gesteld zoals vereist op grond van Verordening (EU) nr. 524/2013 van het Europees Parlement en de Raad. Wij zijn niet verplicht deel te nemen aan onlinegeschillenbeslechting.

25. Toepasselijk recht en forum

25.1 Op deze Algemene Voorwaarden is Engels recht van toepassing. Dit betekent dat op uw toegang tot en gebruik van de Website, uw aankoop van Goederen en alle geschillen of vorderingen die zich mochten voordoen als gevolg daarvan of verband daarmee (daaronder begrepen buitencontractuele geschillen of vorderingen) Engels recht van toepassing is. 

25.2 Elk der partijen stemt er onherroepelijk mee in dat de Engelse rechter bij uitsluiting bevoegd is om geschillen of vorderingen (daaronder begrepen buitencontractuele geschillen en vorderingen) die zich mochten voordoen als gevolg van of in verband met deze Algemene Voorwaarden of het onderwerp of de totstandkoming ervan, te beslechten.

25.3 Als u een consument bent, kunt u elk geschil dat zich mocht voordoen als gevolg van deze Algemene Voorwaarden naar uw keuze voorleggen aan de bevoegde Engelse rechter dan wel aan de bevoegde rechter in het land waar u uw gewone verblijfplaats hebt indien dit land van uw gewone verblijfplaats binnen het Verenigd Koninkrijk ligt of een EU-lidstaat is, welke rechter (met uitsluiting van elke andere rechter) bevoegd is om dergelijke geschillen te beslechten. Wij zullen elk geschil dat zich mocht voordoen als gevolg van deze Algemene Voorwaarden voorleggen aan de bevoegde rechter in het land waar u uw gewone verblijfplaats hebt, indien dit binnen het Verenigd Koninkrijk of een EU-lidstaat is, of anders aan de bevoegde Engelse rechter.

25.4 Indien u een consument bent en woonachtig bent in het Verenigd Koninkrijk of de Europese Unie en wij de Website richten op (en/of onze commerciële of professionele activiteiten in verband met de Website uitoefenen in) het land waar u woonachtig bent, dan komen u alle dwingendrechtelijke bepalingen toe van het recht van het land waar u woonachtig bent. Niets in deze Algemene Voorwaarden, daaronder begrepen artikel 1, vormt een aantasting van uw rechten als consument om zich op die dwingende bepalingen van plaatselijk recht te beroepen.

26. Contact

26.1 Mocht u redenen hebben voor een klacht, dan zullen wij trachten het probleem op te lossen en herhaling in de toekomst te voorkomen. U kunt altijd contact met ons opnemen via de volgende gegevens:

Adres:                               DS Smith Packaging Netherlands B.V., Coldenhovenseweg 130, 6961 EH Eerbeek, Nederland.

E-mailadres:                      help.be@dssmith.com

Telefoonnummer:            +32 2 808 14 47 

Hartelijk dank.

Voorwaarden laatstelijk bijgewerkt 14 mei 2021

Created by Heipifrom the Noun Project